REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin opisuje warunki najmu pojazdów w wypożyczalni pojazdów „MyCaRent” (WYNAJMUJĄCY).
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Najmu Pojazdu (dalej jako „Umowa”) chyba, że sama Umowa stanowi inaczej.
 3. W przypadku sprzeczności Umowy Najmu Pojazdu oraz Regulaminu, strony są związane Umową.

§ 2. DEFINICJE

 1. WYNAJMUJĄCY – „MyCaRent Paweł Czarkowski, Łukasz Macuba s.c.” z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 50, 05-820 Piastów, NIP 5342581936 prowadzący działalność usługową wynajmu pojazdów pod marką „MyCaRent”.
 2. NAJEMCA – osoba najmująca Pojazd od Wynajmującego;
 3. Kierowca – osoba(y) wskazana(e) w Umowie przez Najemcę, upoważniona(e) do korzystania z Pojazdu przez okres trwania Umowy;
 4. Użytkownik – Najemca i/lub Kierowca;
 5. Pojazd – pojazd mechaniczny będący przedmiotem Umowy, wraz z dokumentami uprawniającymi do poruszania się po polskich drogach oraz kluczykami;
 6. Uszkodzenia – zniszczenia fizyczne Pojazdu lub jego części oraz niesprawność techniczna, uniemożliwiająca jego prawidłowe funkcjonowanie, która powstała na skutek niezgodnego z przeznaczeniem korzystania lub zaniedbania Użytkownika.

§ 3. NAJEM POJAZDU

 1. Do używania pojazdu upoważnione są wyłącznie osoby wskazane w umowie.
 2. NAJEMCĄ oraz Kierowcami mogą być osoby, posiadające ukończony 21 rok życia na podstawie dowodu osobistego lub paszportu ( jeśli osoba nie mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) oraz posiadające prawo jazdy od minimum 2 lat.
 3. Celem potwierdzenia tożsamości NAJEMCY oraz Kierowców, będących osobami fizycznymi, wymagane jest przedstawienie w oryginale dwóch dokumentów: prawo jazdy oraz dowód osobisty lub paszport.
 4. NAJEMCĄ może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
 5. W razie udostępnienia przez NAJEMCĘ wynajętego pojazdu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w § 3 punkcie 3 i 4 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił WYNAJMUJĄCY, WYNAJMUJĄCY zatrzyma wpłaconą przez NAJEMCĘ kaucję.
 6. Najem pojazdu rozpoczyna się i kończy zgodnie ze wskazanym okresem najmu zawartym w umowie najmu i protokole zdawczo-odbiorczym.
 7. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że wynajęty NAJEMCY pojazd jest w dobrym stanie technicznym i przygotowany do normalnego używania.
 8. NAJEMCA otrzymuje pojazd czysty wewnątrz i na zewnątrz oraz zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w takim samym stanie (chyba, że protokół zdawczo-odbiorczy stanowi inaczej).
 9. Pojazd jest przekazywany z pełnym bakiem paliwa (chyba, że protokół zdawczo-odbiorczy stanowi inaczej). Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa NAJEMCA. NAJEMCA uzupełnia paliwo odpowiednim dla danego pojazdu typem paliwa.
 10. Przy wydaniu pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, który określa stan pojazdu w chwili oddawania go do używania NAJEMCY.
 11. NAJEMCA zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym najmowanego pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone WYNAJMUJĄCEMU w momencie wydawania pojazdu NAJEMCY i odnotowane na protokole zdawczo-odbiorczym.
 12. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez NAJEMCĘ uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez WYNAJMUJĄCEGO.
 13. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu, w szczególności dotyczące widocznych w pojeździe uszkodzeń, NAJEMCA zobowiązany jest zgłosić w dniu odbioru pojazdu.
 14. W przypadku przekroczenia limitu kilometrów za każdy przekroczony kilometr NAJEMCA uiści opłatę zgodnie z Cennikiem.
 15. NAJEMCA nie później niż dwa dni przed końcem wskazanego w Umowie okresu najmu może wyrazić chęć przedłużenia najmu.
 16. Na podstawie zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną WYNAJMUJĄCY może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu najmu.
 17. W przypadku wyrażenia zgody przez WYNAJMUJĄCEGO na przedłużenie okresu najmu sporządzony zostanie aneks do istniejącej umowy.
 18. WYNAJMUJĄCY bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania NAJEMCY w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów NAJEMCY związanych z powyższymi okolicznościami.
 19. NAJEMCA ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, WYNAJMUJĄCEMU bądź osobie przez niego upoważnionej.
 20. NAJEMCA może podstawić pojazd w innym miejscu niż miejsce określone przez WYNAJMUJĄCEGO jako bezpłatne za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji WYNAJMUJĄCEGO.

§4. ZWROT POJAZDU

 1. NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie jak w chwili jego wydania (czystego wewnątrz i na zewnątrz oraz z taką samą ilością paliwa), z wyposażeniem dodatkowym, chyba, że strony w protokole zdawczo-odbiorczym stwierdziły inaczej. Jeżeli pojazd zostaje zwrócony ze stanem paliwa innym niż w protokole zdawczo-odbiorczym, NAJEMCA zostanie obciążony opłatą za brakujące paliwo oraz kosztami jego zatankowania zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Za oddanie brudnego pojazdu NAJEMCA zostanie obciążony opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji pojazdu oraz uszkodzeń wynikających z winy NAJEMCY będą usuwane na koszt NAJEMCY.
 4. NAJEMCA może zwrócić pojazd w innym miejscu niż miejsce określone przez WYNAJMUJĄCEGO jako bezpłatne za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji WYNAJMUJĄCEGO.
 5. W przypadku pozostawienia pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego przez NAJEMCĘ, NAJEMCA ponosi koszt holowania pojazdu do serwisu wyznaczonego przez WYNAJMUJĄCEGO.
 6. Zwrot pojazdu następuje z chwilą przekazania pojazdu uprawnionej przez WYNAJMUJĄCEGO osobie, wraz z dowodem rejestracyjnym, dowodem ubezpieczenia OC oraz kluczykami. W przypadku niezwrócenia któregokolwiek z elementów uniemożliwiających użytkowanie pojazdu, NAJEMCA zostanie obciążony opłatą zgodną z Cennikiem.
 7. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu w ciągu dwunastu godzin od terminu wskazanego w Umowie lub od wezwania do zwrotu pojazdu, WYNAJMUJĄCY może poinformować organy ścigania o przywłaszczeniu pojazdu, a także naliczyć trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki. W takich przypadkach WYNAJMUJĄCY upoważniony jest do odbioru pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia NAJEMCY pełnymi kosztami z tym związanymi.
 8. Przedłużenie najmu o ponad godzinę ponad czas wskazany w Umowie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu (chyba, że WYNAJMUJĄCY postanowi inaczej). W przypadku zawinionego przez NAJEMCĘ nie zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i nie zwrócenia pojazdu od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu, podstawą dla WYNAJMUJĄCEGO będzie obciążenie NAJEMCY kwotami podanymi w cenniku.
 9. W przypadku, gdy NAJEMCA zwróci Pojazd przed terminem określonym w Umowie, NAJEMCY nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu chyba, że zwrot przed terminem nastąpił na żądanie WYNAJMUJĄCEGO.
 10. W momencie zwrotu pojazdu uzupełniony zostaje protokół zdawczo-odbiorczy, który określa stan pojazdu w chwili jego zwrotu WYNAJMUJĄCEMU. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu pojazdu. Niemniej w przypadku niemożności przeprowadzenia oceny z powodu np. zabrudzeń lub odmowy podpisania Protokołu Odbioru przez NAJEMCĘ, WYNAJMUJĄCY uzupełni protokół zdawczo-odbiorczy samodzielnie, tak szybko jak będzie to możliwe, np. po umyciu brudnego pojazdu. Wówczas przyjmuje się, że stan pojazdu jest zgodny z opisanym przez WYNAJMUJĄCEGO.

§5. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. NAJEMCA poniesie wszelkie koszty związane z zawartą umową najmu oraz opłatami wymienionymi w obowiązujących taryfach WYNAJMUJĄCEGO.
 2. Wysokość opłaty za wynajem pojazdu określana jest w chwili rozpoczęcia najmu i zależy od zastosowanej taryfy cenowej.
 3. Opłata za okres wynajmu uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń.
 4. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania pojazdu przez NAJEMCĘ. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą, WYNAJMUJĄCY dokona obciążenia karty przed rozpoczęciem wynajmu w wysokości przewidywanego kosztu wynajmu oraz kaucji, zgodnie z kwotą podaną w umowie na czas trwania okresu najmu.
 6. Zaległości płatnicze naliczane zostaną wg stopy procentowej:
  – odsetek ustawowych w przypadku osób fizycznych,
  – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku podmiotów gospodarczych

§6. REZERWACJE I ANULACJE

 1. Rezerwacje przyjmowane są na konkretne modele pojazdów lub grupę pojazdów.
 2. WYNAJMUJĄCY zobowiązany jest do honorowania warunków rezerwacji przez 1 godzinę po planowanym terminie wynajęcia pojazdu.
 3. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia zarezerwowanego pojazdu z przyczyn niezawinionych przez WYNAJMUJĄCEGO.
 4. Anulacja rezerwacji musi być dostarczona do WYNAJMUJĄCEGO minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem. W razie niedotrzymania tego warunku, WYNAJMUJĄCY obciąży NAJEMCĘ częścią utraconych zysków.

§7. WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz dostępnych blokad),
c) niepozostawiania w pojeździe dokumentów pojazdu w czasie przebywania poza nim,
d) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, w szczególności:

– tankowanie pojazdu właściwym paliwem,
– sprawdzanie i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy,
– sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z WYNAJMUJĄCYM płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o parametrach technicznych określonych przez WYNAJMUJĄCEGO,
– kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
– kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,

e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i ruchu drogowego.

2.  Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez Kierowcę podczas trwania Umowy, spoczywa na NAJEMCY. NAJEMCA jest zobowiązany do pokrycia wszelkich start spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania Kierowcy. W przypadku stwierdzenia naruszeń poniższych postanowień NAJEMCA traci kaucję za dany pojazd.

3. Zabrania się używania wynajętego pojazdu:

a) przez osobę inną niż NAJEMCA o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez WYNAJMUJĄCEGO poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w umowie najmu. Osoba ta winna posiadać ważne prawo jazdy oraz spełniać określone przez WYNAJMUJĄCEGO warunki w zakresie minimalnego wieku użytkownika.
b) jeśli NAJEMCA lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji.
c) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązujących na terenie Polski.
d) przemieszczania wynajętego pojazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjazd poza granice wymaga uzyskania zgody WYNAJMUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu NAJEMCA zapłaci karę umowną zgodnie z obowiązującym cennikiem. Niezależnie od powyższego WYNAJMUJĄCY ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.
e) jako taksówki, lub jako pojazdu służącego do przewozu pasażerów lub rzeczy za opłatą bez zgody WYNAJMUJĄCEGO.
f) do holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów.
g) do przewozu substancji łatwopalnych, niebezpiecznych, jak również toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych substancji.
h) do przewozu rzeczy, które z powodu swego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić WYNAJMUJĄCEGO na stratę czasu lub należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty.
i) do przewozu żywych zwierząt (z wyjątkiem zwierząt domowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO).
j) gdy zamontowany bagażnik na dach i pozostałe elementy dodatkowe wyposażenia do tego służące nie są dostarczone przez WYNAJMUJĄCEGO.
k) do jazdy po nieutwardzonych drogach, których nawierzchnia lub stan mogą spowodować uszkodzenie zawieszenia pojazdu, kół, opon.
i) do podnajmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO.
j) do nauki lub doskonalenia jazdy, uczestnictwa w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich.

Ponadto, zabrania się:

a) palenia w pojeździe
b) dokonywania w pojeździe przeróbek oraz zmian niezgodnych z jego właściwościami i przeznaczeniem. W przypadku naruszenia postanowienia WYNAJMUJĄCY zastrzega obciążenie NAJEMCY kosztami przywrócenia stanu poprzedniego w autoryzowanym serwisie obsługi oraz zapłaty utraty wartości pojazdu w związku z dokonanymi zmianami i utraty gwarancji.

4. Odpowiedzialność NAJEMCY

a) NAJEMCA jest w pełni odpowiedzialny za wynajmowany Pojazd w czasie określonym w protokole zdawczo-odbiorczym, w szczególności w przypadku zdarzeń których nie obejmuje ubezpieczenie lub które miały miejsce w okolicznościach które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela lub gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

b) NAJEMCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia powstałe podczas najmu Pojazdu m.in. uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb. W ten sam sposób NAJEMCA odpowiada za wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części. Tym samym NAJEMCA zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do jego stanu przed wynajmem odnotowanego na protokole zdawczo-odbiorczym.

c) Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie NAJEMCY od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania przez NAJEMCĘ od Policji potwierdzenia winy kierującego innym pojazdem oraz uzyskania danych i jego polisy OC.

d) NAJEMCA jest odpowiedzialny za wykroczenia drogowe, które miały miejsce w czasie trwania umowy najmu, a które powiązane są z użytkowaniem przez NAJEMCĘ wynajętego pojazdu.

e) NAJEMCA pokrywa w całości koszty związane z mandatami, karami, opłatami za parkingi i opłatami za wjazd do miast, etc.

f) NAJEMCA akceptuje, że WYNAJMUJĄCY udostępni Policji lub innym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości dane osobowe NAJEMCY oraz umowę w przypadkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

g) W czasie użytkowania pojazdu, NAJEMCA zobowiązany jest do rutynowej kontroli wskaźników znajdujących się na desce rozdzielczej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu któregokolwiek z elementów NAJEMCA zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu i skontaktowania się z pomocą drogową i WYNAJMUJĄCYM.

h) Podczas parkowania pojazdu nawet na krótką chwilę, NAJEMCA zobowiązany jest do użycia wszelkich zabezpieczeń znajdujących się w pojeździe. Pozostawienie dokumentów i/lub kluczyków w pojeździe jest zabronione i powoduje nieważność ubezpieczenia od kradzieży pojazdu.

§8. USZKODZENIA, AWARIA, UTRATA, KRADZIEŻ, WYPADEK

 1. W razie awarii, uszkodzenia lub niesprawności pojazdu NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA nie ma prawa dokonywać napraw oraz holowania pojazdu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO pod rygorem pokrycia ich kosztów. W przypadku pozostawienia pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego z winy NAJEMCY, NAJEMCA ponosi koszt jego holowania.
 2. W razie kradzieży pojazdu, kolizji, dokonania na pojeździe aktów wandalizmu lub wypadku, obowiązkiem NAJEMCY jest niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu Policji oraz WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA zobowiązany jest ponadto współdziałać z zakładem ubezpieczeń i WYNAJMUJĄCYM w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem (w szczególności naprawy Pojazdu). W przypadku kradzieży pojazdu NAJEMCA zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić WYNAJMUJĄCEMU kluczyki i dokumenty pojazdu jednak w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. W przypadku nie dopełnienia powyższych czynności, NAJEMCA zapłaci WYNAJMUJĄCEMU kwotę odpowiadającą wartości zakupu pojazdu przez WYNAJMUJĄCEGO wraz z kosztami zawarcia polisy ubezpieczeniowej. NAJEMCA odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu, chyba, że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia WYNAJMUJĄCEMU dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń wskazanych powyżej.
 3. Odpowiedzialność NAJEMCY za uszkodzenia Pojazdu powstałe w trakcie trwania najmu może zostać zniesiona pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Zwolnienie to nie dotyczy jednak uszkodzeń powstałych z winy Najemcy, uszkodzeń wnętrza pojazdu (np. tapicerka, pokrycia siedzeń), braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części.
 4. W przypadku zagubienia przez NAJEMCĘ kluczy pojazdu i/lub dokumentów NAJEMCA zostanie obciążony dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Jeżeli NAJEMCA spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszym regulaminie i przepisach prawa ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (majątkowe i osobowe) bez względu na wykupiony rodzaj dodatkowego ubezpieczenia.
 6. Jeżeli NAJEMCA przewozi wynajętym pojazdem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.
 7. Wszelkie próby zatrzymania wynajętego pojazdu ponad określony w umowie i regulaminie okres, bez uprzedniego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO oraz bez zgody WYNAJMUJĄCEGO na przedłużenie okresu najmu będą traktowane zgodnie z treścią art. 278 k.k. jako zabranie pojazdu w celu przywłaszczenia, a tym samym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości zostaną powiadomione w celu podjęcia ścigania.
 8. NAJEMCA nie ma prawa do wyrażania zgody na akceptację roszczeń drugiej strony. NAJEMCA powinien natychmiast powiadomić WYNAJMUJĄCEGO o wszelkich uszkodzeniach pojazdu.
 9. Jeżeli NAJEMCA postąpił zgodnie z warunkami najmu, WYNAJMUJĄCY dołoży wszelkich starań, aby wymienić lub naprawić wynajęty pojazd.
 10. Przy wymianie pojazdu zawiera się nową umowę najmu.
 11. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia własne NAJEMCY, włączając utratę zysków.
 12. Ubezpieczeniu AC nie podlegają: akty wandalizmu, felgi, kołpaki, opony, szyby i zaniedbanie pojazdu.
 13. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu umowa najmu zostanie zakończona w dniu zgłoszenia przez NAJEMCĘ do WYNAJMUJĄCEGO lub Policji faktu uszkodzenia lub kradzieży wynajętego pojazdu.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podane przez NAJEMCĘ będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych związanych z promocją usług WYNAJMUJĄCEGO, a NAJEMCA wyraża na nie zgodę.
 2. NAJEMCA oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do danych osobowych podanych WYNAJMUJĄCEMU, a także prawie do ich poprawiania
 3. NAJEMCA oświadcza, również że został poinformowany, że podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy najmu.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest „MyCaRent s.c. Paweł Czarkowski, Łukasz Macuba s.c.”

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. WYNAJMUJĄCY, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni NAJEMCY pojazd zastępczy. Za okres oczekiwania na pojazd zastępczy NAJEMCA nie uiszcza opłaty.
 2. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od pojazdu z winy NAJEMCY,
b) uszkodzenia pojazdu z winy NAJEMCY, kierowcy lub osoby upoważnionej przez NAJEMCĘ,
c) unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.
e) przebicia opony.

3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie i utratę wartości użytkowych jakichkolwiek przedmiotów przewożonych lub pozostawionych w pojeździe.
4. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub przewożone w pojeździe przez NAJEMCĘ, zwłaszcza za przewożone przez NAJEMCĘ przedmioty o wartości kolekcjonerskiej.
5. WYNAJMUJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
6. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez NAJEMCĘ lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.

§11. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WYNAJMUJĄCY zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

§12 . UBEZPIECZENIE DODATKOWE POJAZDU

 1. NAJEMCA zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jeżeli NAJEMCA nie wykupi ubezpieczenia, WYNAJMUJĄCY ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu pojazdu.
 2. Ubezpieczenie dodatkowe nie wyklucza pełnej odpowiedzialności finansowej NAJEMCY w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez niego warunków najmu, przepisów prawnych lub warunków ubezpieczenia.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawartymi umowami najmu, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z siedzibą WYNAJMUJĄCEGO.
 2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r.
Cennik od dnia 10.05.2018 r. ( podane poniżej opłaty zawierają 23% podatku VAT)
1.Wyjazd poza granice kraju za zgodą Wynajmującego100 zł jednorazowo
2.Ubezpieczenie dodatkowe – udział w szkodzie nie więcej niż w poniższej tabeli (ze względu na segment pojazdu) oraz wyłączony §10 pkt 5 oraz pkt 9 n) Cennika.50 zł/doba
a)B, B+2000 zł
b)C, C+4000 zł
3.Ubezpieczenie pełne – wyłączenie odpowiedzialności określonej:80 zł/doba
- w regulaminie pkt §10 pkt 5
- pkt. 2 Cennika,
- pkt 9 n-s Cennika
4.Dodatkowy kierowca20 zł jednorazowo
5.Udzielenie informacji na wniosek organów ścigania lub administracji o użytkowniku pojazdu którym dokonano wykroczenia150 zł
6Stawka za przekroczenie limitu kilometrów0,50 zł/km
7.Podstawienie/zwrot auta na terenie Warszawy (zależnie od odległości)25 zł – 75 zł
8.Podstawienie/zwrot auta w okolicach Warszawy (zależnie od odległości)30 zł – 100 zł
9.Kary:
a)Palenie w pojeździe lub przewożenie zwierząt500 zł
b)Opuszczenie przez wynajęty pojazd granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego1000 zł +100 zł za każdą dobę wynajmu
c)Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową1500 zł
d)Brak kluczy pojazdu1000 zł
e)uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów pojazdu500 zł
f)zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie (za każde)400 zł
g)Uzupełnienie brakującego paliwa50 zł + koszt paliwa
h)Zwrot brudnego pojazdu50 zł
i)Zabrudzenie tapicerki – pranie300 zł
j)zwrot pojazdu z wyczuwalnym brzydkim zapachem200 zł
k)utratę gwarancji na pojazdu z winy Najemcy lub Użytkownika, naprawa pojazdu bez zgody Wynajmującego3000 zł
l)zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa10 000 zł
m)dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części pojazdu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego2 500 zł + cena danej części wg cenników ASO
n)Kierowanie pojazdem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem1000 zł
o)uszkodzenie lub utrata kołpaka (za każdy kołpak)100 zł
p)uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)1000 zł
r)wymiana uszkodzonego w trakcie najmu ogumienia100 zł
s)wymiana uszkodzonego w trakcie najmu ogumienia (w razie braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś)200 zł
t)zgubienie elementów wyposażenia samochodu nie wymienionych w cennikucena wg cenników ASO
w)w przypadku nie zwrócenia auta w terminie ustalonym w umowie oraz braku kontaktu z najemcą, wypożyczalnia obciąży NAJEMCĘa) kwotą za odbiór auta 1 000 zł + koszty dojazdu
b) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia w wysokości trzykrotności stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki
c) zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji.